Данъци върху дохода в чужбина - Вашата Европа

Великобритания данъчно облагане на опции за нас

Великобритания данъчно облагане на опции за нас

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

( ii) данъкът върху дохода на неоженени, неомъжени, овдовели, разведени и семейни без деца

Великобритания - TiTA

Вследствие промяната на дефиницията за „международен транспорт“, Новата СИДДО урежда облагане на печалбите на предприятие на едната договаряща държава от експлоатация на кораби, самолети или шосейни превозни средства в международния транспорт само в тази държава.

Социално осигуряване, когато живеете или работите в друга

Трябва да можете да представите формуляра PD A6 на органите по всяко време, докато трае командировката ви в чужбина, например при проверка от инспектората по труда. Ако разполагате с валиден формуляр A6, органите в приемащата страна трябва да го признаят.

ДДС във Великобритания - InBalance

б) все пак такава пенсия се облага само в другата договаряща се държава, ако физическото лице е местно лице и гражданин на тази държава.

Новата СИДДО България - Великобритания: кратък

Ако сте държавен служител, командирован в друга страна от ЕС (в посолство, консулство или друга официална институция в чужбина), ще бъдете осигурен от системата за социална сигурност на вашата страна по произход.

СИДДО - Обединеното Кралство Великобритания и Северна

Република България и
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,
Желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество,
се договориха следното:

б) да предоставят информация, която не може да бъде получена съгласно законите или по нормалния административен ред във всяка от договарящите се държави

Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице на едната договаряща се държава в качеството му на член на управителния или контролния съвет или на съвета на директорите на дружество, което е местно лице на другата договаряща се държава, могат да се облагат в тази друга държава.

Подобно на Старата СИДДО, Новата СИДДО следва уредбата на Модела, според която пенсии и други подобни възнаграждения, изплатени на местно лице на едната договаряща държава, се облагат с данък само в тази държава.

За разлика от Старата СИДДО, в която е възприето правилото за разрешаване на конфликти на Модела, според общото правило на Новата СИДДО при конфликт България и Обединеното Кралство могат, но не са длъжни, да разрешат случая чрез взаимно споразумение. В случай, че не бъде постигнато съгласие между държавите субектът на конфликта няма право да се ползва от клаузите на СИДДО с изключение на тези, свързани с методите, равното третиране и процедурата за постигане на взаимно споразумение.

а) когато местно лице на България получава доход или печалби от прехвърляне на имущество, които в съответствие с разпоредбите на тази спогодба могат да се облагат в Обединеното кралство, такъв доход или печалби от прехвърляне на имущество се освобождават от данъчно облагане в България

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар