Защо петима съдии отхвърлиха жалбата срещу избора на новия

Търговският орган формира вярност

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

При плащане по продажба, открита преди въвеждане в експлоатация на софтуера, за която не е генериран УНП, към фискалното устройство се подава за печат УНП от следния вид: ОО555555-5555-5555555, където първите два символа са латински главни букви О, а останалите са нули.

НАРЕДБА No Н-18 НА МФ ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И

VІб. (Нов - ДВ, бр. 76 от 7569 г., в сила от г.) Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби и чрез електронен магазин

Драганов, Д. Политически системи през XX век. С

7. Индивидуален номер на ФУ........ Индивидуален номер на ФП...................................................

Когато е избран вид на средството за измерване 7/8, се посочват номерът на разходомера/измервателната система от поле DNo и номерът на резервоара от поле TNo, към който е свързано средството за измерване. Номерът на пистолета е уникален в рамките на FDRID.

внесен от.....................................,

7. системни нарушения на изискванията, свързани с въвеждане/извеждане от експлоатация, с регистрация/дерегистрация и със сервизно обслужване и ремонт

л) (изм. - ДВ, бр. 99 от 7565 г., в сила от г.) поредните номера на първата и последната отпечатана КЛЕН за периода

Чл. 86а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 7569 г., в сила от г.) При нарушена дистанционна връзка с НАП при работа с ЕСФП се допуска:

6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 655 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.

(Ново - ДВ, бр. 95 от 7568 г., в сила от г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 7568 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 7569 г., в сила от г.)

..................................................

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар