Външна търговия | Национален статистически институт

Процедура за търговия на паричния пазар

Процедура за търговия на паричния пазар

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Фокус върху безопасността : поставя специален акцент върху безопасността. Лицензирана от FCA и CySEC, платформата спазва всички разпоредби и гарантира, че сигурността на данните на клиентите са на първо място. Компанията позволява да теглите пари денонощно и съхранява средствата на трейдърите на отделни банкови сметки.

Регистриране на обекти за производство и търговия с храни

За уточняване на приоритета се проверява дали заявката е подадена в 67-месечен срок от датата на подаване на най-ранната заявка, от която се претендира за приоритет и дали по-рано подадени заявки (напр. за европейски или международен патент) не са получили приоритет.

Издаване на лиценз за търговия с алкохол и тютюневи изделия

В 85-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите съответният орган извършва проверка за съответствие на обекта с условията за производство и търговия с храни. При констатиране на несъответствие с изискванията органът издава предписание и определя подходящ срок за привеждане в съответствие.

2929 Издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия

През периода януари - март 7575 г. износът на стоки от България за трети страни намалява  с % в сравнение със същия период на 7569 г. и е в размер на 9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с % и е на стойност 6 млн. лева.

Процедура за издаване на патент в България - Министерство

Документите на заявката се представят на български език. Ако подадете описанието, претенциите, чертежите и реферата на друг език, датата на подаване се запазва, ако в тримесечен срок от тази дата те бъдат представени на български език. Този срок не може да се продължава. Всички необходими документи за подаване на заявка за патент на изобретение можете да намерите тук . Подробна информация за начина, по който трябва да подготвите необходимите документи за заявка за патент е публикувана в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти . На интернет страницата на Патентното ведомство е качен документ Указания за попълване на заявка за издаване на патенти и за оформяне на описанието за изобретение

Процедура за членство :: Българска независима Енергийна Борса

Capital Com (UK) Limited е регистрирана в Англия и Уелс с регистрационен номер на фирмата 65556775. Оторизиран и регулиран от Органа за финансово поведение (FCA) под регистрационен номер 798769.

През декември 7569 г. износът за ЕС намалява с % спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 7  млн. лв., а вносът се увеличава с % и достига 8  млн. лева.

Търговските обекти, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, се вписват в специален регистър , който се води в съответната община от длъжностно лице, определено със заповед на кмета.

Производството се урежда от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) и от Правилника за приложение на ЗТТИ. Съгласно тези актове търговия с тютюневи изделия на вътрешния пазар може да се извършва само от физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са получили разрешение от кмета на общината по местонахождението на обекта. Търговия с тютюневи изделия може да се извършва в обекти - складове, специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, автомати за продажба на тютюневи изделия, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

Въпреки това трябва да предадете оригиналните материали в Патентното ведомство в едномесечен срок след като са приети по електронен път. Ако този срок не бъде спазен и оригиналните документи бъдат внесени в Патентното ведомство по-късно, за дата на подаване се счита датата, на която оригиналите са получени във ведомството.

Акциите са едни от най-популярните финансови инструменти за търговия днес. При закупуване на акции на компания, вие купувате собственост в тази компания. При търговия с акции трябва да имате предвид както компанията, така и индустрията, в която тя се намира.

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар