Основни мотиви в поезията на Пенчо Славейков, Анализ по

Основни технически анализи основи pdf

Основни технически анализи основи pdf

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Катедра „ОЕЕ“

Статистически анализ – основни видове. , Лекция по

Във връзка с въвеждането на дистанционна форма на обучение в ТУ-Габрово Ви уведомяваме, че информация за електронните материали за дисциплините, които изучавате в летен семестър е предоставена на груповите Ви ръководители от профилиращите катедри.

Катедра Основи на електротехниката и електроенергетиката

Приходите – нарастване на икономическата изгода на предприятието за отчетния период, изразена в придобиване на активи или намаляване на задължения, което в крайна сметка води до увеличение на собствения капитал на предприятието(различно от увеличението, което се получава в резултат на вноските)

Според времето в което се извършва то е текущо и периодично. Текущото счетоводно отчитане се изразява в последователно отчитане по време и място на извършените стопански операции в предприятието за отчетния период. Прочитането на отчетния процес за отразяването на извършените стопански операции започва с документирането. Промените в отчетните обекти в резултат на извършените в предприятието извършените стопански операции намират израз в първичните носители на информация.

Материалните запаси включват материални запаси държани в запас, материални запаси в процеса на производство(незавършено производство), материални запаси за продажба(продукция) и др.

Счетоводно отчитане на разходите за продажба 669 – предназначена за отчитане на разходите пряко свързани с продажбата на стоки материали и продукти. Когато предприятието извършва само търговска дейност, тогава тези разходи не се отчитат като разходи от продажба, а като разходи за основна дейност.

IV.                Парични средства В.  Разходи за бъдещи периоди В. Текущи (краткосрочни) задължения Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди Общо Общо

Когато разходите за монтаж се извършват от нашето предприятитие се съставят 7 счетоводни статии – най-напред се отразяват разходите за понтаж като разходи по икономически елементи.

Разход е намаление на икономическата изгода на предприятието за отчетния период в резултат на намаление на активи или увеличение на задължения, което в крайна сметка води до намаление на собствения капитал на предприяитето. Но намалението на собствения капитал на предприятието е различно от това намаление предизвикано от разпределението на печалбата между собствениците.

III.                Финансов резултат Б. Текущи ДА Б. Нетекущи (дългосрочни) задължения I.                    Материални запаси

Счетоводно отчитане на придобиване на ДМА. За да се придобият трябва да бъдат оценени – оценяват се  по историческа цена, тази по която се оценяват в момента на придобиване. Тя има 8 основни форми на проявление на историческата цена:

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар