Получете нашето приложение за търгуване с CFD

Приложение за търговия с хартия uk

Приложение за търговия с хартия uk

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Също така, ако плащанията се извършват не само по банка, но и през PayPal, кредитна карта или друг електронен инструмент, фирмата отново трябва да се регистрира в НАП.

Регламенти за търговия с видове от дивата флора и фауна в

Правото за извършване на търговия с тютюневи изделия възниква от датата на връчването на разрешението.

Информация за предоставяне на услуга

Когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта в е-магазин, то търговецът може да не използва касов апарат за отчитане на тази продажба, а да отчита тези продажби чрез друг документ.

Приспадане на загуби от търговия с акции от облагаемия

Когато вие като собственик на електронен магазин имате сключен договор с куриерската фирма за наложен платеж чрез пощенски паричен превод:

Онлайн търгуване с Приложение за интелигентно инвестиране

Софтуерът на електронния магазин, чрез който се извършват продажби на стоки или услуги, заплащани чрез неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, за които се издава гореспоменатия документ, трябва да генерира уникален номер на всяка поръчка за закупуване на стока или услуга и да отговаря най-малко на изискванията в т. 7, 8 и 7 от приложение № 79, които са:

Търговските складове и обекти трябва да отговарят на следните условия:
- да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език &bdquo Цигари&ldquo или &bdquo Тютюневи изделия&ldquo
- да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки
- да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи
- да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.

Търговецът, избрал облекчения режим, е длъжен да подаде в НАП за всеки електронен магазин и следната допълнителна информация чрез приложение №88:

Търговец, избрал този по-облекчен режим на отчитане, е длъжен преди започване на дейност по продажби да регистрира електронния си магазин в информационната система на НАП съгласно приложение № 88, като му се присвоява уникален номер от НАП.

Важно уточнение е, че дори и всички продажби в онлайн магазина да се заплащат по банка или чрез пощенски паричен превод, ако фирмата има дори една друга продажба, осъществена с касов апарат (например в нейния офис или на друго място) тя подлежи на новата регулация.

При регистрацията в НАП трябва да се посочи кой стои зад всеки сайт за електронна търговия и кое физическо или юридическо лице го оперира. Трябва да се посочат имена, адрес на осъществяване на дейността и телефонен номер за връзка.

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено искане по образец съгласно приложение № 69а до директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение. Искането за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС. Към искането се прилагат следните документи:

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар