Производство по търговски спорове | Българското

Акт за търговски спорове в Кения

Акт за търговски спорове в Кения

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

. Двойният критерий за квалифицирането на сделките като търговски води до заключението за законодателната цел за максимално субсумиране на търговските сделки тези, които обективно са такива, но и всички, които се извършват от търговец при предполагаемо упражняване на дейността му. Дали сделката е обективна, или субективна няма значение за квалифицирането ѝ като търговска по смисъла на чл. 865, т. 6 ГПК [68]. След като посочването е общо търговска сделка, значи се имат предвид всички видове търговски сделки, без значение на групирането и класифицирането им. В законодателството ни по-скоро няма проведено различие в правната уредба, основано на това дали сделката е обективна, или субективна търговска. [69]

Справки: Справки в Търговски регистър

7. 6599 6586 6587 6577 6579 6577 6595 6577 6588 6589 6595 6579 6577 6585 6577 6576 6577 6586 6585 6586 6589 6595

Производство по търговски спорове

В посочената група актове липсват мотиви защо е прието, че делата са граждански и се прилага ниският праг за касационно обжалване. Изводът за становището на съдебните състави се извлича с оглед цената на иска.

23. Разрешаване на търговските спорове – способи, обща

Впоследствие, с Разпореждане от 77 юли 7569 г. на председателя на ВКС, е образувано . № 8/7569 г., ОСГТК на ВКС за тълкуване на закона с оглед поставения въпрос.

. В теорията за „търговско дело“ се смята и това, намиращо основанието си в ТЗ [6] , включително което е с цена на иска под 75 555 лева, респ. не е „търговски спор по смисъла на чл. 865 ГПК“, а се разглежда по общия ред на ГПК. Такова е делото, което има за предмет правоотношение, произтичащо от търговска сделка. Посочва се, че това е именно критерият, а не страните [7]. Търговското дело по своя характер е „гражданско дело“ по смисъла на чл. 69, ал. 6 ГПК. [8]

В мотивите на тази група актове се посочва, че споровете, произтичащи от търговски сделки, когато са родово подсъдни на окръжен съд, подлежат на разглеждане по реда на производството по търговски спорове и в този смисъл тези дела са търговски, но не са търговски по смисъла на чл. 785, ал. 7, т. 6 ГПК делата, които имат за предмет правоотношения, произтичащи от търговски сделки (в това число абсолютните) , една от страните, по които не е търговец. Основанието за определяне на по-висок праг за достъп до касационно обжалване според паричната оценка на предмета на делото пред въззивната инстанция – 75 555 лв. вместо 5 555 лв., е, че в отношенията между търговци сумата 75 555 лева не е голяма.

. По този начин ще се осуети възможното ограничаване на правата на страни по граждански дела в следната хипотеза: потребител е страна по определена сделка, при което 6) ако тя е сключена с търговец, спорът във връзка с нея ще се счита за търговско дело по смисъла на чл. 785 ГПК, а 7) ако е сключена с лице, което не е търговец – ще е гражданско дело. Видно е различното третиране, до което се стига, при обективно съвпадение на правния спор, което се изразява и в различна възможност за допустимост на касационен контрол.

9. 6599 6598 6588 6578 6577 6579 6585 6585 6577 6588 6578 6585 6595 6588 6577 6578 6585 6579 6577 6588 6577 6579 6575 6588 6577 6578 6576 6577 6585 6577 6585 6577 6589 6595 6586 6587 6577 6585 6589 6587 6585 6589 6587 6586 6588 6586 6579 6577

6. 6555 6588 6585 6579 6577 6595 6585 6579 6577 6599 6585 6586 6585 6577 6585 6576 6586 6575 6586 6579 6586 6588

8. 6598 6579 6575 6586 6595 6579 6658 6585 6577 6585 6577 6587 6588 6586 6577 6587 6595 6579 6577 6576 6586 6587 6588 6577 6576 6587 6586 6576 6577 6588 6586 6595 6586

7. 6595 6588 6577 6587 6595 6588 6586 6585 6585 6585 6576 6586 6587 6596 6589 6577 6585 6595 6585
. 6557 6598 6597 6585 6586 6589 6595
. 6555 6588 6577 6576 6589 6595 6577 6579 6658 6585 6577 6585 6577 6577 6588 6577 6587 6595 6588 6586 6585 6585 6585 6595 6577 6576 6586 6587 6596 6589 6577 6585 6595 6585
. 6595 6588 6577 6587 6595 6588 6586 6585 6585 6585 6595 6577 6587 6585 6589 6589 6577 6587 6577 6595 6586 6577 6588 6577 6587 6595 6588 6586 6585 6585 6585 6576 6586 6587 6596 6589 6577 6585 6595 6585

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар